Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.mzo.slawkow.pl


Sławków: DOWÓZ UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁAWKÓW DO SZKÓŁ W 2014 ROKU. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola w Sławkowie w roku 2014 Część II Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Dąbrowie Górniczej i Katowicach w roku 2014
Numer ogłoszenia: 475344 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Oświaty , ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4, 41-260 Sławków, woj. śląskie, tel. 32 2931413, faks 32 2609808.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁAWKÓW DO SZKÓŁ W 2014 ROKU. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola w Sławkowie w roku 2014 Część II Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Dąbrowie Górniczej i Katowicach w roku 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: usługi transportowe DOWÓZ UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁAWKÓW DO SZKÓŁ W 2014 ROKU.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy wskutek nieprzewidzianych na dzień ogłoszenia postępowania poniższych okoliczności: 1) zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. 2) zmiany dziennej ceny ryczałtowej za jeden dzień przewozów wskutek wystąpienia: a) wydłużenia tras przewozu o co najmniej jedną trasę odległą od pierwotnych o więcej niż 10 km (ten sam kierunek) lub całkowicie odmiennych od tras pierwotnych (inny kierunek), jeśli w trakcie roku szkolnego pojawi się konieczność dowozu nowo zakwalifikowanych uczniów. b) skrócenia tras przewozu o co najmniej jedną trasę odległą od pierwotnych o więcej niż 10 km (ten sam kierunek) w przypadku rezygnacji uczniów z uczestnictwa w przedmiotowych przewozach obliczone na podstawie formuły zawartej w SIWZ. Zmiany zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.mzo.slawkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zespół Oswiaty w sławkowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 41-260 Sławków pok. 213, I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 13:30, miejsce: Miejski Zespół Oswiaty w sławkowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 41-260 Sławków pok. 213, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 001 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola w Sławkowie w roku 2014.


CZĘŚĆ Nr: 002 NAZWA: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Dąbrowie Górniczej i Katowicach w roku 2014.