Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 475344-2013 z dnia 2013-11-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sławków
usługi transportowe DOWÓZ UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁAWKÓW DO SZKÓŁ W 2014 ROKU
Termin składania ofert: 2013-11-28

Sławków: DOWÓZ UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁAWKÓW DO SZKÓŁ W 2014 ROKU. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola w Sławkowie w roku 2014 Część II Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Dąbrowie Górniczej i Katowicach w roku 2014
Numer ogłoszenia: 523512 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 475344 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Oświaty, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4, 41-260 Sławków, woj. śląskie, tel. 32 2931413, faks 32 2609808.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁAWKÓW DO SZKÓŁ W 2014 ROKU. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola w Sławkowie w roku 2014 Część II Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Dąbrowie Górniczej i Katowicach w roku 2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi transportowe DOWÓZ UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁAWKÓW DO SZKÓŁ W 2014 ROKU. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola w Sławkowie w roku 2014 Część II Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Dąbrowie Górniczej i Katowicach w roku 2014.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część I Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola w Sławkowie w roku 2014

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66628,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Część II Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Dąbrowie Górniczej i Katowicach w roku 2014

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56291,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ